Info

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van UNESCO.
Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs ?

Nieuwe schoolraad : Oproep tot de kandidaten gekozen uit socio-economische en culturele milieus

Hamme, 12 oktober 2020

Betreft: VERKIEZING NIEUWE SCHOOLRAAD  -  Oproep tot de kandidaten gekozen uit socio-economische en culturele milieus

Geachte,

Begin deze maand is de procedure gestart voor de verkiezing van een nieuwe schoolraad voor onze school met mandaat vanaf 1 april 2021.

Wat zijn de bevoegdheden van de schoolraad?

Als lid van de schoolraad vertegenwoordig je alle andere respectieve participanten van de school.
Je probeert hun standpunten zo goed mogelijk te vertolken en hierover een advies te formuleren. De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan. Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid op school, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt (schoolreglement, schoolwerkplan, werving, schoolbudget, opdrachten), welke uitstappen de leerlingen/cursisten maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.

Hoe is de schoolraad samengesteld?

De schoolraad wordt samengesteld uit 3 ouders, 3 personeelsleden en 2 vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap (bv. de plaatselijke middenstandsvereniging, theatergroep, sportclub,…). Elk lid van de schoolraad heeft één stem. De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad komt enkele keren per jaar samen.

De drie ouders en de drie personeelsleden worden voor een periode van vier jaar verkozen door middel van officiële verkiezingen, georganiseerd door de directeur van de school.

Hoe stelt u zich kandidaat voor de rechtstreekse verkiezingen van de geleding ouders?

Uiterlijk op 1 februari 2021 richt u uw kandidatuur schriftelijk en aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het kiesbureau, Iris Bréda Verbindingsstraat 66 9220 Hamme. Hiervoor gebruikt u het formulier KR1 dat meegestuurd wordt in bijlage en ook te verkrijgen is op het secretariaat van de school.  

Wanneer vinden de kiesverrichtingen plaats?

Personen uit de socio-economische en culturele milieus kunnen hun kandidatuur voor coöptatie indienen tot uiterlijk 1 februari 2021. Een ruime oproep hiervoor gebeurt via de website en de facebookpagina van de school. Op 1april 2021 start de nieuwe schoolraad.

De lijsten van de kiesgerechtigden en van de potentiële kandidaten voor de rechtstreekse verkiezingen alsook de volledige tekst van het kiesreglement worden ter inzage gelegd op het secretariaat van elke vestigingsplaats van de school. In het kader van de privacywetgeving mag niemand en onder geen enkele vorm volledige of gedeeltelijke afschriften krijgen of maken van de kiezerslijsten!

Bezwaar tegen de samenstelling van de kiezerslijsten/lijsten potentiële kandidaten kan schriftelijk en aangetekend worden ingediend uiterlijk op vrijdag 16 oktober 2020 bij de voorzitter van het kiesbureau. De bewijslast ligt bij de indiener van het bezwaar.

Voor meer inlichtingen kan u mij steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Iris Bréda               Bert Reyns

Directeur Campus GO! Hamme

docx bestandINFOBROCHURE SCHOOLRAAD.docx (116 kB)

docx bestandKR1 - kandidaatstelling.docx (82 kB)