Visie en missie

Visie en missie Unescoschool

Het netwerk

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is het grootste mondiale scholennetwerk. Sinds 1953 verbindt het netwerk scholen van over de hele wereld met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren.

Meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.

Het ASPnet wordt internationaal aangestuurd vanuit Parijs. De ASPnet-Coördinatiegroep ondersteunt in naam van de Vlaamse Unesco Commissie het Vlaamse netwerk.

Het ASPnet stelt scholen in staat om al het goede en het nodige dat op zo veel verschillende manieren met zo veel verschillende mensen in zo veel scholen in zo veel landen gebeurt te kaderen in één groot mondiaal en toekomstgericht verhaal.

De scholen

Een unesco-school is lid van het Associated Schools Project Network.

Een unesco-school onderschrijft de missie van unesco.

Een unesco-school werkt aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s).

Een unesco-school maakt van ‘Educatie voor Duurzame Ontwikkeling’ (EDO) en van ‘WereldBurgerschapsEducatie’ (WBE) speerpunten van het beleid en de schoolwerking.

Een unesco-school durft experimenteren en is nieuwsgierig.

Een unesco-school inspireert en laat zich inspireren.

Een unesco-school omarmt de diversiteit als een kracht.

Een unesco-school werkt wereldwijd samen met scholen, leraren en leerlingen, ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

De ambitie

Unesco-scholen bouwen samen aan vrede in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren. Zo zetten ze jonge mensen op weg naar een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

Unesco-scholen leveren een actieve bijdrage aan de realisatie van de Agenda2030 van de Verenigde Naties. De 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van deze agenda en de 169 bijbehorende subdoelstellingen (of targets) zijn gericht op het respecteren en realiseren van de mensenrechten van ieder mens. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en hebben aandacht voor elk van de vijf dimensies van duurzame ontwikkeling: mens, planeet, welvaart, vrede en samenwerking (people, planet, prosperity, peace and partnership).

SDGVoor SDG4 (‘Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen’) neemt unesco wereldwijd het voortouw. Unesco-scholen nemen de verantwoordelijkheid op om met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben bij te dragen aan de realisatie van deze doelstelling en op die manier ook aan het bereiken van de andere doelen.

Tegen 2030 willen stap voor stap Unescoschool Sterrenbos blijven uitdagen om de 17 SDG’s te implementeren in de eigen schoolwerking.  De school wil op deze manier de kinderen van de toekomst met een duidelijk, sociaal, eerlijk, duurzaam en vooruitstrevend engagement de wereld insturen.  Op 13 jaar tijd willen we SDG’s vorm geven in onze school door jaarlijks minstens één in de kijker te plaatsen.

Voor het schooljaar 2020 – 2021 staat “Klimaatactie” in de focus  in alle Vlaamse Unescoscholen.   Unescoschool Sterrenbos kiest er dan voor om het volledige jaarthema aan deze SDG te wijden.   Vanuit verschillende uitdagingen zal de school deze SDG vorm moeten geven en vooropgestelde doelen moeten bereiken.  

klimaat

Het lidmaatschap

Aanvraag via dossier ingediend mei 2012

Start lidmaatschap: schooljaar 2012 – 2013

Aanwezigheid in coördinatiegroep vanaf 2016 - 2017

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van UNESCO.
Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs ?

Parijs