Samenwerking Academie Hamme

" Muzisch bouwen aan het wonder dat kind heet " - samenwerking tussen academie en Leefschool 't Veertje

Leefschool 't Veertje en de Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst werken reeds 5 jaar samen om de leerplandoelen uit het recente leerplan muzische vorming invulling te geven in de klaspraktijk. Wij hebben in deze periode vooral ingezet op beeld en muziek. 
Door de expertise van het team van de  Academie willen we via co-teaching en verschillende overlegmomenten de leerkrachten van de school sterker  maken door hen inzichten en methodieken aan te reiken om  de doelstellingen van drama en media onder de knie te krijgen.
We willen graag na deze periode van experimenteren en lerend ontdekken komen tot een concrete leerlijn van de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar. 
 Het schoolteam wil zich dan graag de komende 3 jaar professionaliseren om kinderen via zintuigen en taal zich te leren uitdrukken en te improviseren. Er zal ook ingezet worden om leerlingen een spiegel voor te houden waarin ze zichzelf en anderen kunnen zien.  Deze reflectie moet zo breed mogelijk zijn : filosofische reflectie, creatieve reflectie, maatschappelijke reflectie,...
We (academie) willen dit de komende jaren realiseren door te werken aan de muzische zelfstandigheid van de leerkrachten, vanuit een vraaggestuurde aanpak.  We werken vanuit de specifieke muzische behoeftes van de verschillende leerkrachten.  We willen zeker aandacht hebben voor de (al dan niet verborgen) talenten van de leerkrachten en die verder ontwikkelen en inzetten.  Zelfvertrouwen geven en plezier scheppen in het muzisch werken zijn belangrijke doelstellingen. 
Vanuit de fases in een creatief proces zullen we vnl. inzetten op experimenteren en creëren. We willen dit graag doortrekken in onze planning.  We werken van voorbeeldlessen naar samen nieuwe lessen uitwerken en uiteindelijk gecoacht worden tijdens het zelf geven van een muzische les.  De muzische leerkracht kan heel waardevolle tips geven over hoe je een les aanbrengt en organiseert.  Op die manier willen we een steun zijn voor de leerkrachten basisonderwijs. 
Leerkrachten BaO kunnen ervaren hoe de muzische leerkracht bepaalde dingen aanbrengt en organiseert in de klas met de eigen leerlingen.  Zo zien ze ook onmiddellijk het effect op de leerlingen. 
Leerkrachten BaO en muzische leerkrachten zijn voor ons steeds gelijkwaardige partners in de klas en staan samen in voor het muzisch gebeuren. 
Voor het welslagen van het project en het bewaken van de doelstellingen willen we een leerkracht DKO de opdracht geven om in overleg met de zoco de kwaliteitszorg van dit project op zich te nemen (overleg doelgericht vorm geven, ...). Hij/zij staat mee in voor het delen van onze ervaringen met andere projecten. 
Vanuit de vaststelling dat ouders een belangrijke functie vervullen in het al dan niet kiezen om naar het DKO te gaan willen we in functie van de toeleiding naar het DKO hen maximaal betrekken bij het project. We brengen ouders op de hoogte van de samenwerking waarbij een duiding over het doel van de samenwerking de betrokkenheid kan vergroten. Daarna zullen de leerkrachten aangemoedigd worden om de muzische ontwikkeling van de kinderen te bespreken via rapport en tijdens oudercontacten. Om hiervoor een taal te ontwikkelen zullen leerkrachten DKO hier gericht op inzetten. Eén maal per jaar zullen de lessen in de academie van Hamme worden georganiseerd.